AIMP 4.12 Build 1880 Windows

AIMP 4.12 Build 1880

功能介绍 1.等化器 就像 Winamp 一样,AIMP 也内建了等化器 (Equalizer),并且也提供了一些预先设定好的等化值,像是重高低音,金属音乐,流行音乐,摇滚乐,爵士乐,古典音乐等等… ...
阅读全文